Na spletu si je mogoče ogledati oziroma prebrati prvo knjigo o čebelarjenju v slovenščini, Pogovor o čebelnih rojih, ki jo je iz nemške predloge Antona Janše (1771) pet let po izidu izvirnika prevedel Peter Pavel Glavar (1776).

Anton Janša je knjigo Abhandlung vom Schwärmen der Bienen na Dunaju izdal sam in je doživela številne ponatise po vsem nemško govorečem področju – sicer pa je bil Janša protežiranec cesarice Marije Terezije, ki je zaukazala vsem državnim čebelarskim učiteljem, da morajo slediti njegovim sila naprednim naukom. Nič ne bomo pretiravali, če zapišemo, da je bil Janša v svojem času čebelar št. 1 v svetovnem merilu, njegova spoznanja pa v veliki meri držijo še danes.

Prevajanja knjige pri nas se je lotil duhovnik, gospodarstvenik, mecen in čebelarski zanesenjak Peter Pavel Glavar, ki jo je deloma priredil oziroma dopolnil z lastnimi spoznanji. Glavar sodi v prvo slovensko prerodno generacijo, ki se je zavzemala za uveljavitev slovenskega jezika in slovenskega slovstva, z navedenim prevodom pa je postal prvi Slovenec, ki je s slovensko pisano besedo širil gospodarski pouk. Prevod je izročil kranjski kmetijski družbi v natis, vendar pa spis ni bil objavljen, še več, rokopis se je celo izgubil, tako da ga je Glavar moral ponovno prevesti, nakar je bil še enkrat “izgubljen” – domneva se, da namerno, saj ni bilo politično zaželjeno izdajanje knjig v slovenščini. Njegov rokopis so potem po naključju našli v arhivu šele sredi 20. stoletja. Jezikovno posodobljena izdaja je tako doživela natis šele dvesto let po prevodu, leta 1976 pri Zvezi čebelarskih društev Slovenije.

Digitalni prepis prevoda P. P. Glavarja Od Urshaha inu Zhaſa Zhebelnih Roju v arhaični slovenščini je sicer mogoče najti na spletnem wikinaslovu: https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_%C4%8Debelnih_rojih

Prva stran izgubljenega – in znova najdenega – Glavarjevega prevoda. Vir: Arhiv Republike Slovenije

“Zhebelarstvu Kaj je? Zhebelarstvu je en Deilu tiga imenitniga Gospodarstva, katiru naſ vuzhy is tem od Boga ustvarjenim Zhebelam toku previdnu rounati, de is taistih Reje vſ mogozhni Dobizhek ali Vushitek daſeshemo; sakai, kir Bug vſe Stvari stvoriu je savolo Zhloveka, deby on skus Shlushbo inu Vushitek taistih loshej to is velizhanie doſegau, Zhloveka Doushnost je tudi vſo Skerb inu Mujo ſe vſo persadeti sa is taistih, vſ mogozhni Dobizhek sadobiti.”

Danes tudi na svetovnem spletu dostopno knjigo Pogovor o čebelnih rojih je sodobnejši slovenščini prilagodil Stane Mihelič (1996). Prevod je dostopen na povezavi portala oziroma digitalne enciklopedije Dedi (enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem), natančneje na povezavi:

http://www.dedi.si/virtualna-knjiga/28706

Vabljeni k branju.

 

VIRI: Slovenski biografski leksikon, Digitalna enciklopedija Dedi.si