Decembra 2016 smo se članice in člani društva Urbani čebelar srečali na turistični kmetiji “Pri Lazarju“, kjer nam je kolega Franc Žerjal prezentiral svoje čebelarstvo, prilagojeno apiterapevtski dejavnosti. Sledil je občni zbor z diskusijo, kjer smo sprejeli društveni program dela.

Splošne sklepe oziroma smernice javnega delovanja v letu 2017 navajamo v nadaljevanju, za članice in člane društva pa je na razpolago poln zapisnik s konkretnejšo razdelavo in vsemi obravnavanimi sugestijami.
 • Društvo Urbani čebelar nadaljuje s poslanstvom biti pomemben akter in partner v najširšem smislu uveljavljanja čebelarjenja v mestih in nudenja strokovne podpore pri njegovem razvoju na formalni, institucionalni in individualni ravni, s tem pa tudi ustvarjanja optimalnih pogojev za sobivanje človeka, medonosne čebele in drugih opraševalcev v mestnih okoljih.

 

 • V letu 2017 nameravamo intenzivirati društvene dejavnosti na vseh dosedanjih področjih oziroma z organiziranjem izobraževalnih vsebin splošnega pomena za razvoj urbanega čebelarstva in dvig stanovske pripadnosti. Organizirani bosta (vsaj) dve društveni strokovni ekskurziji, na avstrijsko Štajersko in na Kras.

 

 • Nadaljujemo z dejavnim povezovanjem z drugimi društvi v okviru MOL in povečujemo aktivnosti znotraj skupne iniciative čebelarskih društev osrednjeslovenske regije. Vzpostaviti želimo povezavo z Združenjem mestnih občin Slovenije z namenom razširitve področja delovanja, ki je bilo doslej osredotočeno na ljubljansko področje, tudi na druga urbanizirana okolja.

 

 • Doslej se je vsako leto od ustanovitve za 50 % povečalo število članov društva Urbani čebelar, na ta trend računamo tudi v letu 2017, pri čemer se ohranja uravnotežena spolna struktura in mladostno starostno povprečje.

 

Klepet pred Magistratom o čebelarstvu v MOL, julij 2016. Foto: Nika Uhan

 

 • V šolskem letu 2016/2017 začenjamo z organizacijo čebelarskega krožka na Srednji trgovski šoli v Ljubljani, ki je že šesti čebelarski krožek na šolah znotraj MOL, intenzivneje se nameravamo vključiti v šolski sistem tudi prek aktivnejšega sodelovanja pri akciji “tradicionalni slovenski zajtrk” in drugih razpoložljivih programov.

 

 • Povečati nameravamo dejavnosti na mednarodnem področju v smislu navezovanja stikov s sorodnimi organizacijami v tujini in strokovne izmenjave s ciljem organizacije mednarodnega simpozija o urbanem čebelarstvu v Ljubljani predvidoma maja 2018.

 

 • Nadaljujemo z razvijanjem izobrazbene in strokovne ravni članstva in širše čebelarske publike, tako da omogočamo čimbolj zanimiva predavanja in delavnice in preko drugih manj formalnih načinov posredovanja znanja in izkušenj.

 

 • Razširiti nameravamo nabor razpoložljivih storitev za člane društva (npr. možnost izposoje točila za med pri čebelarjih-začetnikih in podobno). V primeru presežka sredstev na društvenem računu je bil podan predlog investicije v kakovostno napravo za vlivanje lastnih satnic za skupno uporabo, kar bi povečalo samooskrbno delovanje urbanih čebelarjev.

 

 • Vsako leto se povečuje obseg sodelovanja na institucionalni ravni: v društvo Urbani čebelar se je z letom 2017 včlanil Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije (in obratno), tako da bomo s tem letom intenzivirali društvene dejavnosti na področju apiturizma; s tem se odpira tudi možnost članom, da ponudijo svoja čebelarstva na ogled organiziranim turističnim skupinam.

 

Ljubljanski med(ovi). Foto: Janja Sivec

 

 • Društvo Urbani čebelar je na podlagi svojih aktivnosti v preteklih letih oddalo vlogo in je decembra 2016 tudi dobilo odobren status društva v javnem interesu. S tem lahko v prihodnosti računamo na določene prilive iz naslova donacij 0,5 % dohodnine (s koncem leta 2017), kar bo pripomoglo k razširitivi področja delovanja pri omogočanju boljših pogojev za preživetje čebel v mestu.

 

 • Društvo ohranja prisotnost na spletu preko domače spletne strani (http://urbanicebelar.si) in je stalno aktivno na družabnih omrežjih (Facebook: Urbani čebelar). V načrtu za leto 2017 je vpis društvene domače strani v register medijev in preoblikovanje v spletni medij za kulturo urbanega čebelarjenja s spodbujanjem rednih in kakovostnih avtorskih prispevkov, ki bodo tudi honorirani.

 

Vabljeni k članstvu v društvu in aktivnemu sodelovanju na področju razvoja urbanega čebelarjenja in izboljšanju kakovosti življenja ljudi in čebel v mestih.

 

Naj medi!